Wangedigala – Top rated places to travel in Sri Lanka

sri lanka map,	 where is sri lanka,sri lanka hotels,	 sri lanka surf,Sri Lanka travel,Sri Lanka mountains hiking,Sri Lanka tourists places,out of colombo,sri lanka best tour destinations,tour in ceylon,tour kandy,tour sri lanka waterfalls,tour safari sri lanka,

 

 

jxf.ä.,
wo wms l;d lrkafka Y%S ,dkalslhska jk wm oEl .;hq;= iyd wdrlaId lr.; hq;= ;j;a iqkaor ia:dkhla .Ek
fld<U nÿ,a, ud¾.fha lÆmykska neye,d nUrlkao yryd Tysh olajd Èfjk ud¾.fha lsf,daóg¾ 02la ú;r .shdu ;uhs fï iqkaor m%foaYh oel.kak mqÆjka

Related posts

Leave a Comment