Category archives: Video Blog

 

 

 

 

 

 

0

Interesting labor law of Africa - News 24/7

Read more
 
Interesting labor law of Africa - News 24/7

Interesting labor law of Africa - News 24/7

f,dafla isÿfjk wuq;=u cd;sfha foaj,a Tng f.k tk uq;=uqo,sf. fjí wvúfhka wo Tng f.k tkafka ;j;a ta jf.au wuq;=u fohla .Ek ) ?lshdfõ kshq;= iEu flkdgu ?lshdj lrk w;r;=r mEhl úfõlhla ,nd§ ;uka lEu;s wfhl= iu. ,so.slj tl;= ùug wjir foñka th kS;hdkQl+, lsÍug hk f,dj m%n, rgla .Ek

Read more